Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSSEN INSTALLATIETECHNIEK

1. ALGEMENE BEPALINGEN

   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit (een) overeenkomst(en) met van Bussen Installatietechniek ingeschreven bij de KvK onder nummer 59611855, hierna te noemen “de opdrachtnemer” met een derde, hierna te noemen “de opdrachtgever”, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Definities

 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “zaken”: de motoren, machines, apparaten, panelen, materialen en producten, welke door de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst dienen te worden afgeleverd. Onder “het werk” wordt verstaan alle werkzaamheden (zoals monteren, wikkelen, reviseren, balanceren, repareren, onderhouden, bewerken), welke door de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst dienen te worden uitgevoerd, alsmede alle af te leveren “zaken”.

2. OFFERTE

 1. De offerte voor het werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken en gebaseerd op uitvoering van het werk onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren van de opdrachtnemer. De offerte is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedane offerte, of deze schriftelijke offerte daarna online wordt weergegeven, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee de schriftelijke offerte.
 2. De offerte omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd.
 3. Alle prijzen vermeld in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om (onverwachte) prijsstijgingen van materialen door te belasten aan opdrachtgever tot een maximum van 10%.
 6. De offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OFFERTE

 1. De offerte komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de opdrachtgever van de offerte wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van de offerte en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een ingescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, alsmede een met expliciete toestemming van de opdrachtgever opgenomen telefoongesprek waarin opdracht gegeven wordt door de opdrachtgever, wordt door de opdrachtnemer erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

 1. De opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn mits de opdrachtgever zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.
  Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of een schadevergoeding te claimen.
 2. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  b. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
 4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer zelf. Dit tenzij de opdrachtnemer van tevoren in de schriftelijke offerte de opdrachtgever erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de opdrachtgever expliciet ermee heeft ingestemd deze risico’s te nemen.
 5. De opdrachtnemer is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico af te dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal
  € 2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 6. De opdrachtnemer overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
 7. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht.

5. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Na het tijdstip van oplevering is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
  a. die gebreken aan hem zijn toe te rekenen en bovendien
  b. de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en bovendien
  c. de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten kunnen ontdekken.
 2. Is de opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant geleden, directe materiële schade.
 3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die van belang zijn voor het opstellen van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer te verstrekken. Niet tijdige verstrekking kan leiden tot opschorting van de opdracht of een verhoging van de prijs, conform de normale tarieven.
 2. De opdrachtgever werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, echter niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij partijen in onderling overleg anders zijn overeengekomen.
 3. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De opdrachtgever of een door hem/haar aangewezen persoon dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om de opdrachtnemer toegang te verschaffen tot de woning/het bedrijf.
 4. De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit , gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen.
 6. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werkuren van de opdrachtnemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als hiervoor bedoeld ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.

8. GEBREKEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of elektronisch te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer zal, indien de klacht gegrond is, alsnog deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk verrichten.

9. ONTBINDING

 1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever:
  a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de opdrachtnemer voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
 2. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 3. Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10. BETALING

 1. Indien niet anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 6. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 7. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering van opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.
 8. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

11. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming van zijn verbintenis voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 1. De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van Bussen Installatietechniek. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

13. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Interesse in één van onze diensten?